Kişinev Eğitim Müşavirliği

DENKLİK İŞLEMLERİ VE BAŞVURU KLAVUZU 6 HAZİRAN İTİBARIYLA KULLANIMDA

Yurt dışı eğitim kurumlarıyla Türkiye eğitim kurumları arasındaki ilk, orta ve lise denklik uygulamaları, başvuru şekli, başvuru basamakları, başvuru için gerekli evraklar ve başvuru merkezleri bilgileri Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yeni e-denklik modulü ile daha kolay hale getirildi. e-denklik sitesi: www.edenklik.meb.gov.tr  Başvurular 06 Haziran - 30 Eylül 2022 arasında denklik merkezleri ve e-denklik modulü üzerinden yapılabilecektir. 03 Ekim 2022 tarihinden itibaren sadece e-denklik modulü www.edenklik.meb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
DENKLİK İŞLEMLERİ VE BAŞVURU KLAVUZU 6 HAZİRAN İTİBARIYLA KULLANIMDA

- Denklik Başvurusu İçin;

 1) Denklik başvurusu, e-Denklik modülü üzerinden ikametinin veya kayıt yaptıracağı/kayıtlı olduğu üniversitenin bulunduğu denklik merkezine yapılır.

 2) Denklik başvurusu toplu olarak yapılamaz, bireysel olarak yapılır.

 3) Başvuru sahibi Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formunu (EK-1) eksiksiz doldurmak, ıslak imza ile imzalamak zorundadır. Bu formun yer almadığı hiçbir başvuru değerlendirilmez ve iade edilir.

 4) Başvuru sahibi, denklik işlemi için başvuru formunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak e-Denklik modülüne türlerine göre ayrı ayrı yükler ve randevu gününde belgelerin onaylı asıllarını denklik merkezine sunar.

 5) Denklik başvurusunda belgelerin temini, modüle yüklenmesi ve denklik merkezine sunulması başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Denklik merkezine eksik evrak ve/veya onay sunulması durumunda başvuru iade edilir ve değerlendirilmez.

 6) Denklik işlemlerinde 18 yaşından küçük olanlar için öğrenci velisinin veya vasisinin, yükseköğretim kaydı için yapılan başvurularda ise kişinin şahsen başvurusu esastır. Ancak kişinin şahsen başvurusunun mümkün olamaması hâlinde başvuru noterden alınan vekâletname ile yapılabilir.

 7) Yurt dışından alınan vekâletnamelerde 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca konsolosluk onayı aranır.

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler;

1) Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1) doldurulur, aşağıdaki belgeler e-Denklik modülüne yüklenir ve aslıları denklik merkezine sunulur:

 a) İlköğretim okullarına denkliği yapılacak olanlar için; yurt dışındaki okullardan, yabancı uyruklu olup Türkiye'deki büyükelçilikler tarafından açılmış okullardan ve milletlerarası özel ilköğretim okullarından bulunduğu eğitim kademesine ait transkript/karne/ayrılma belgesi veya diploma,

 b) Ortaöğretim kurumlarına denkliği yapılacak olanlar için;

 1- Ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya Türkiye'deki büyükelçiliklerce açılmış ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya ortaöğretim düzeyindeki milletlerarası okullardan alınan eğitim kademesine ait onaylı transkriptleri, karne ve ayrılma belgesi,

 2- Mezunlar için yurt dışındaki ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya Türkiye'deki büyükelçiliklerce açılmış ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya ortaöğretim düzeyindeki milletlerarası okullardan alınan eğitim kademesine ait onaylı transkriptleri, karne, ayrılma belgesi istenir.

2) Karnelerde bir üst sınıfa geçip geçmedikleri belirtilmeyen öğrencilerden, bir üst sınıfa geçtiklerine dair belge istenecek, istenen belgeyi getirmeyenler mevcut belgedeki sınıf seviyesine uygun denklik belgesi düzenlenir.

3) Velilerin, okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilecektir. Ancak bu uygulama hazırlık sınıfında okumak için yapılmayacaktır.

4) Öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış ve ara sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için okulun bulunduğu ülkenin eğitim bakanlığından onaylanmış, öğrenim gördüğü eğitim kademesine ait transkriptler ile son yıla ait öğrenim belgesi,

5) Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları hariç, öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yoluyla tamamlamış ve lise mezunu olanlardan diplomasına ek olarak okulun bulunduğu ülkenin eğitim bakanlığından yükseköğretime geçiş yapabileceğine dair belge,

6) Yurt dışındaki uluslararası okullardan mezun durumunda olanlardan okulun bulunduğu/bağlı olduğu ülkenin eğitim bakanlığından yükseköğretime geçiş yapabileceğine dair belge,

7) Mezun durumda olanlar için apostile üye ülkelerden apostil, apostilin bulunmadığı durumlarda veya apostil üyesi olmayan diğer ülkelerden eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik/başkonsolosluk onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge,

8) Denklik Merkezlerinde ilgili ülkeye ait resmî dil/dillere yeterliliği olan personel olmaması hâlinde denklik talebinde bulunan kişinin öğrenim belgelerinin noter onaylı tercümeleri istenir. Yurt dışında yapılan tercümelerde ise 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca konsolosluk onayı,

9) T.C. Kimlik belgesi, mavi kart, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri,

10) Gerekli görülmesi halinde eğitim gördüğü ülkeye ait pasaport giriş ve çıkış sayfaları veya eğitim süresince ilgili ülkede bulunduğuna dair belge istenir.

Denklik İşlemi;

1) Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca e-Denklik modülüne yüklenir ve randevu gününde belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

2) Denklik başvurusunda bulunan kişinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilerek uygun ilköğretim ve/veya ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm veya dala denklik işlemi yapılır.

3) Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta olduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda ivedilikle okula devamı sağlanır. İlköğretim düzeyindeki öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 13. maddesinin 3. fıkrası uygulanır.

4) Denklik başvurusu İşlem Onay/Red Ekranından tamamlandıktan sonra işlem (Doküman Yönetim Sistemi) DYS Sonuçlandırma Ekranından da onaylanır. Bu husus ivedilikle dikkate alınır ve geçmişe dönük işlem yapılmaz.

5) Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı uygulanır.

 

6) Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde denklik verilmez; verilmişse de iptal edilir ve ilgili hakkında ilgili ilgili denklik merkezi tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Str. Alexei Mateevici, 55, Kişinev Moldova - 373 22 509 119

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.