Kişinev Eğitim Müşavirliği

MOLDOVA'DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİ MÜŞAVİRLİĞİMİZE BEKLİYORUZ...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimleri süresince her türlü masrafları kendi imkânları, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler özel öğrenci olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilik sürecinde bilgilerinizi içeren 'Özel Öğrenci Dosyası'nı oluşturmak için bekliyoruz.
MOLDOVA'DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİ MÜŞAVİRLİĞİMİZE BEKLİYORUZ...

ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ NEDİR?

 

 1-Özel öğrencilik statüsü

 

1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimleri süresince her türlü masrafları kendi imkânları, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler özel öğrenci olarak tanımlanmaktadır. Bir ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrenimi amacına yönelik dil öğrenimi de özel öğrencilik statüsü sağlamaktadır. Açık öğretim, uzaktan öğretim, sertifika, extension gibi programlar özel öğrencilik statüsü sağlamamaktadır.

 

 

2-Özel öğrencilik statüsünün tanınması ve buna bağlı haklar

 

2.1. Özel öğrencilik statüsünün tanınması; askerlik erteletme ve benzeri öğrenciliğe bağlı bazı haklardan yararlanma yönünden, başvuran öğrencinin Müşavirliğimiz yetki ve görev bölgesinde gördüğü öğrenimin geçerli olduğunun Müşavirliğimizce onaylanması anlamına gelmektedir.

 

2.2. Müşavirliğimiz yetki ve görev bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin özel öğrenci statüsünü elde edebilmeleri ve sağladığı haklardan faydalanabilmeleri, özel öğrencilik statülerinin Müşavirliğimizce tanınmasına bağlıdır.

 

2.3. Tanıma işlemi öğrenciye, askerlik erteletme, harçsız pasaport işlemi için öğrenci belgesi talep etme gibi haklar sağlar.

 

2.4. Özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin, öncelikle ´Özel öğrencilik başvurusu´ başlığı altında istenen belgelerle birlikte posta yoluyla Müşavirliğimize başvurmaları gerekmektedir.

 

2.5. İlgili askerlik şubesiyle yapılacak yazışma sonrasında, askerlik yönünden öğrenimini sürdürmesine engel bakaya ya da yoklama kaçağı gibi bir hallerinin olmadığı anlaşılanların, diğer şartları da taşımaları kaydıyla öğrencilik tanıma işlemi yapılmaktadır.

 

2.6. Sadece özel öğrencilik statüsü tanınmış olan öğrenciler için askerlik tecil/tehir işlemleri yapılmakta, öğrenci ve pasaport belgesi düzenlenmektedir. Özel öğrencilik statüsü henüz tanınmamış bir öğrenci için bu işlemler yapılmamaktadır.

 

2.7. Özel öğrencilik statüsü tanınmış öğrencilerin, bu statülerinin devamı ve sağlanan haklardan faydalanabilmeleri için;

 

       · Her dönem başında kayıt belgesi, dönem sonunda ise not döküm belgesi asıllarını Müşavirliğimize göndermeleri,

 

      · Adres değişikliği, öğrenimin bırakılması, mezun olunması ve benzeri değişiklikleri yazılı olarak derhal Müşavirliğimize bildirmeleri gerekmektedir.

 

2.8. Müşavirliğimizce özel öğrencilik statüsünün tanınmış olması, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumlarının denkliğinin tanındığı/tanınacağı anlamına gelmemektedir. Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmaktadır. 

 

3-Müşavirliğimizin yetki ve görev bölgesi

 

3.1. Müşavirliğimizin yetki ve görev bölgesi Moldova Cumhuriyeti sınırlarıdır.

 

4-Özel öğrencilik statüsü tanınmayanlar

 

4.1. Uzaktan/açık öğretim, sertifika, extension şeklinde ya da devam zorunluluğu olmayan öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin,

 

4.2. Devlet memuru olanların,

 

4.3. Askerlikleri ertelenemeyenler ile askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesiyle aynı veya daha alt seviyede öğrenim görmek isteyenlerin (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar),

 

4.4. Zorunlu devlet hizmetiyle yükümlü olup zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendiremeyenlerin,

 

4.5. Bir ön lisans, lisans ya da lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen isteğe bağlı olarak dil öğrenimi görenlerin,

 

Özel öğrencilik statüleri tanınmamaktadır.

 

 

5-Dikkat edilecek hususlar

 

5.1. Özel öğrenciliğe dair açıklamalar ve başvuruda istenen belgeler, internet sayfamızın özel öğrenci başlığı altında yer almaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, bu açıklamaları dikkatle okuyarak istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup posta yoluyla Müşavirliğimize göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

 

5.2. Özel öğrencilik statüsü tanınan öğrencilerin, her dönem başında Bakanlık onaylı öğrenci belgelerini, her dönem sonunda ise not döküm belgelerinin (transcript) asıllarını Müşavirliğimize göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeleri göndermeyenlerin dosyaları kapatılmakta ve adlarına herhangi bir belge düzenlenmemektedir.

 

5.3. Özel öğrenciliği tanınmış öğrencilerden, öğrenciliği bırakma, mezun olma ya da bir üst sevide öğrenime başlama gibi öğrenim durumlarında değişiklik olanların bunu derhal Müşavirliğimize imzalı bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Bir üst seviyede öğrenime başlayanlar, ´Özel öğrencilik başvurusu´ başlığı altındaki öğrenim sevilerine uygun belgeleri tamamlayarak bildirimde bulunmalıdır.

 

5.4. Özel öğrencilikle ilgili konularda iletişim kisinev@meb.gov.tr e-posta adresinden sağlanacaktır.

 

5.6. Öğrencilerimizin Müşavirliğimize gönderecekleri dilekçe, form vb. dokümanlara güncel iletişim bilgilerini yazmaları önem arz etmektedir. Tebligatlar e-posta adreslerine yapılacağından, öğrenciye ait ve mutlaka geçerli bir e-posta adresi yazılmalıdır. 

  

 

YURTDIŞINDA YÜKSEKÖĞRENİM YAPMAK İSTEYEN

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN TANIMA İŞLEMLERİ

 

 Yurt dışında kendi imkânlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin kanunların verdiği haklardan yararlanması ve öğrenciliklerinin tanınması için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Eğitim Müşavirliğine başvurarak dosya açtırmaları gereklidir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (lisans)

 

1. Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (sayfa sonundaki boş form, elektronik ortamda doldurulmalıdır)  

2. Mezuniyet Belgesi (Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği)  

3. Kayıt Belgesi ( Öğrenim yapılacak eğitim kurumundan alınacak, öğrenim seviyesini, dalını, öğrenime başlayış ve bitiş tarihini, hangi sömestriden başladığını gösteren belge)  

4. Sınav Sonuç Belgesi (her yıl ÖSYM tarafından belirlenen taban puan üzerinde TYT puanı almak)  

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)  

6. Askerlik Durum Belgesi (nüfusa kayıtlı olduğunuz veya ikamet etiğiniz yerdeki askerlik şubelerinde yoklama sonrası alınan askerlik tecil / erteleme belgesi)  

7. Vesikalık Fotoğraf (4 adet,arkasına ad ve soyad yazılı) 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (lisansüstü)

1. Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (sayfa sonundaki boş form, elektronik ortamda doldurulmalıdır)

2. Mezuniyet Belgesi (onaylı örneği)

 

3. Transkript (üniversite eğitimlerinden aldığınız resmi transkript)

 

4. Denklik Belgesi ( yurtdışından alınmış diplomalar için: ÖSYM den alınacak)

 

5. Kayıt Belgesi (Yüksek lisans yapılan üniversiteden alınan öğrenim seviyesi, öğrenime başlama bitiş tarihi, öğrenim seviyesi ve dalını gösteren Türkçe tercümeli belge)

 

6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)

 

7. Askerlik terhis veya karar Belgesi (Erkek öğrenciler için)

 

8. Vesikalık Fotoğraf (4 adet,arkasına ad ve soyad yazılı)

 

 

ÖNEMLİ  

Belirtilen belgelerin yanı sıra, Türkiye ve Moldova'ya ait açık adres bilgileri ve telefon numaraları yanınızda olmalıdır.  

Dosya açılırken yukardaki belgelerle birlikte "Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi" eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanıp diğer belgelerle birlikte elden Müşavirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.  

Öğrenciliğinizin tanınması için her dönem için okulunuzdan öğrenci belgesi alarak Müşavirliğe vermelisiniz.  

Adres ve telefon numarası değişikliğini. öğrenim durumunuzdaki bölüm/alan değişikliğini veya öğrenimden vazgeçme/ bitirme gibi değişiklikleri en kısa sürede Müşavirliğe bildiriniz.  

 

EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Str. Alexei Mateevici, 55, Kişinev Moldova - 373 22 509 119

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.